L\'actu du wind et kite à Madagascar

Kite

Photos de kitesurfKite "made in Sakalava"
Kite "made in Sakalava"

Kite "made in Sakalava"
Kite "made in Sakalava"

Kite "made in Sakalava"
Kite "made in Sakalava"

Kite "made in Sakalava"
Kite "made in Sakalava"

Kite "made in Sakalava"
Kite "made in Sakalava"

Kite "made in Sakalava"
Kite "made in Sakalava"

1st session of 2012 at sakalava
1st session of 2012 at sakalava